Spring naar content

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst gesloten tussen de cliënt en Instituut D&C.
  2. De cliënt draagt er zorg voor dat het Instituut D&C op hoogte is van de juiste verzekeringsgegevens. Niet-vergoede behandelingen door de zorgverzekeraar komen te allen tijde voor rekening van de cliënt zijn.
  3. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling.
  4. Reclames betreffende de facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk door de cliënt aan Instituut D&C bekend te zijn gemaakt. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de cliënt in verband met de reclame.
  5. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, kan het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 30,44. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit bedrag niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand uiterlijk om 17h00, telefonisch (0229-268554) per mail (info@instituutdnc.nl) te zijn geschied.
  6. Indien de cliënt gebruik maakt van het restitutiesysteem krijgt de cliënt een factuur en dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de cliënt gebruik maakt van het natura-systeem, dan is en blijft de cliënt primair verantwoordelijk voor voldoening van de factuur. In geval de verzekeraar de factuur om welke reden dan ook terugstuurt, zal Instituut D&C de factuur doorsturen aan de cliënt met het verzoek deze alsnog tijdig te voldoen.
  7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Instituut D&C zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, de factuur alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Instituut D&C gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij de cliënt.
  8. Instituut D&C brengt tot de dag van de algehele voldoening 1,5% rente per maand bij de cliënt in rekening, gerekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstrijken. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, met een minimum van € 40,00. Instituut D&C behoudt zich het recht voor om daarnaast de werkelijke geleden of aanvullende schade te vorderen.
  9. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Instituut D&C, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.